”Tajemnica szkoły dla panien” - KONKURS!


Zapraszam Was serdecznie do wzięcia udziału w konkursie przygotowanym wraz z Wydawnictwem Prószyński i Sk-a, w którym do wygrania jest pięć egzemplarzy powieści ”Tajemnica szkoły dla panien” autorstwa Joanny Szwechłowicz. Jestem w połowie książki, czyta się doskonale!!
Akcja powieści toczy się w roku 1922 w Mańkowicach, w niewielkiej miejscowości w dawnym zaborze pruskim. Zadanie konkursowe związane będzie właśnie z tą dekadą.

Co zrobić, bo wygrać jeden z pięciu egzemplarzy książki?
Odpowiedzieć na pytanie - Gdybyś mogła/mógł wybrać dowolne miejsce zamieszkania w latach 20. XX wieku, co by to było za miejsce?
Gdybyście byli ciekawi, gdzie ja najchętniej bym się przeniosła, zapraszam do zapoznania się z tym wpisem.

Odpowiedź w dowolnej formie (opisu, kolażu etc.) wysyłajcie na adres vintage_girl@gazeta.pl z dopiskiem ”Konkurs”.

Pięć najciekawszych odpowiedzi zostanie nagrodzonych egzemplarzem ”Tajemnicy szkoły dla panien”.

Konkurs trwa od 12.03. 2014 do 26.03.2014 do godz. 23:59.Regulamin konkursu na Blogu vintagegirl.blox.pl

Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie ”Twoje lata 20.”

§1 Postanowienia ogólne
Organizatorem Konkursu pod nazwą „Twoje lata 20.” (dalej „Konkurs”) jest właścicielka bloga Vintagegirl.com.pl (dalej „Organizator”).

1.Sponsorem nagród jest Prószyński Media  Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Rzymowskiego 28, 02 - 697, wpisaną do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawa, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000128404, NIP 521-32-07-472 (zwana dalej Sponsorem nagród).

2. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady jego przebiegu, a
także nadzoru nad jego przeprowadzeniem i postępowania reklamacyjnego (dalej „Regulamin”).

3. Konkurs jest prowadzony na stronie  www.vintagegirl.com.pl (dalej „Strona Blogu”).

4. Konkurs rozpoczyna się w dniu 12 marca 2014 r., a kończy się dnia 26 marca 2014 roku  o  godzinie 23:59 (dalej „Czas Trwania Konkursu”).


§2 Warunki wzięcia udziału w Konkursie

1.  W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (dalej „Uczestnicy). Użytkownik musi wysłać na adres email  vintage_girl@gazeta.pl odpowiedź na pytanie ”Gdybyś mogła/mógł  wybrać dowolne miejsce, w którym mogłabyś mieszkać w latach 20. XX wieku, co by to było za miejsce?” w dowolnej formie (opis, kolaż).

2. Nadesłane przez Uczestnika prace zwane są dalej w niniejszym Regulaminie łącznie „Zgłoszeniem”. Zgłoszenia dostarczone po Czasie Trwania Konkursu lub naruszające warunki Regulaminu nie będą brały udziału w Konkursie.

3. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie Zgłoszeń w imieniu osób trzecich.

§ 3 Zasady i przebieg Konkursu

1. Zadaniem Uczestników jest: a. Wysłanie odpowiedzi na pytanie ”Gdybyś mogła wybrać dowolne miejsce, w którym mogłabyś mieszkać w latach 20. XX wieku, co by to było za miejsce?”
 
b. Wysłanie na adres e-mail vintage_girl@gazeta.pl kompletnego Zgłoszenia

2.  Pięć osób, których Zgłoszenia zostaną wyróżnione otrzyma nagrodę

3. Informacja o wygranych nagrodach zostanie umieszczona na Stronie Bloga oraz zostanie wysłana na adres e/mail nadawcy Zgłoszenia

4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu Konkursu w całości oraz zobowiązanie się Uczestnika do przestrzegania określonych w nim zasad. Przystępując do konkursu Uczestnik potwierdza również, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

12. W terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od ogłoszenia wyników Konkursu zwycięzca zobowiązany jest odesłać pocztą elektroniczną, na adres vintage_girl@gazeta.pl następujące informacje:
a) imię i nazwisko,
b) adres w Rzeczpospolitej Polskiej, na jaki ma zostać dostarczona nagroda, oraz
c) numer telefonu komórkowego.

13. W przypadku niedopełnienia obowiązków informacyjnych zawartych w ust. 11 i 12 w
określonym terminie, lub podania nieprawidłowych danych, zwycięzca traci prawo  do nagrody.

14. Nagroda zostanie przesłana przez sponsora pocztą kurierską na jego koszt. Nagroda powinna
zostać odebrana przez zwycięzcę osobiście. Podczas wydania nagrody na prośbę osoby wydającej nagrodę, jej odbiorca będzie zobowiązany do okazania osobie wydającej nagrodę dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość (np. dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymacja) oraz do uzupełnienia, podpisania załączonego protokołu przekazania nagrody.

§ 4 Prawa autorskie

1.Przesłanie Zgłoszeń przez Uczestników jest równoznaczne z oświadczeniem, iż są oni
autorami zgłoszonych prac i w żaden sposób przy ich tworzeniu nie naruszyli praw autorskich, ani innych praw osób trzecich, w tym prawa do wizerunku.

2. Wszelkie autorskie prawa majątkowe do zwycięskich Zgłoszeń, z dniem wydania nagrody zostają przeniesione na organizatora nagród przez Uczestnika, bez odrębnego wynagrodzenia, w zakresie nieograniczonego w czasie wykorzystywania na wszelkich znanych polach eksploatacji, w szczególności w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzania określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,  wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy, w zakresie rozpowszechniania utworu w każdy inny sposób; publicznego wykonywania, wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (w szczególności poprzez Internet),  modyfikowania jak i dokonywania opracowania utworu.

§6 Nagrody

  1. Nagrodami w Konkursie są:
Książki ” Tajemnica szkoły dla panien” Joanny Szwechłowicz 

  1. Organizator oświadcza, że wartość każdej z nagród  przewidzianych w ramach niniejszego konkursu nie przekracza kwoty 760 PLN netto, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1993r. Nr 90, poz. 416 z późn. zm.), a więc nagrody te wolne są od podatku dochodowego.

  1. W przypadku, gdy zdobywcą Nagrody będzie jakakolwiek osoba, która nie spełnia warunków wskazanych w niniejszym Regulaminie, osoba taka traci prawa do nagrody, a w wypadku ujawnienia tego faktu po jej doręczeniu osoba ta będzie zobowiązana do jej zwrotu. Organizator uprawniony będzie do przyznania takiej nagrody Uczestnikowi, który zajmował kolejne miejsce w Konkursie.

  1. Zleceniodawca wyłącza możliwość wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za którąkolwiek z nagród ani zamiany jej na inną nagrodę.

§7 Reklamacje

  1. Reklamacje mogą być składane w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych od daty ogłoszenia wyników Konkursu w Internecie, nie później jednak niż do 30 marca 2014 roku (decyduje data stempla pocztowego). Reklamacje zgłoszone po upływie wskazanego terminu lub w innej formie niż pisemna nie będą rozpatrywane.

  1. Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie pisemnej na adres: vintage_girl@gazeta.pl

  1. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji. 

 Postanowienia końcowe
  1. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika regulaminu konkursu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

   2. Uczestnik konkursu, który nie spełni warunków określonych w regulaminie traci prawo do ewentualnej nagrody.No comments:

Post a Comment